Digitalització de factures i albarans


Tingui la seva informació al dia

Dinser també té àmplia experiència en la digitalització diària:

Albarans proveïdores

Factures proveïdors

Documentació de diferents formats

Documentació fotogràfica

Documentació històrica

Documentació financera

Diapositives

Plànols

Rebuts

Justificants de recepció

Digitalització des de microfilm

Aquesta digitalització ens ofereix la possibilitat de:

Agilitar la consulta de la documentació

Preservar els originals

Evitar les múltiples còpies dels documents

Optimitzar els recursos de l'empresa

Possibilitar la publicació de la documentació en Internet

Permetre un accés selectiu a diferents nivells de la informació

Permetre la disponibilitat dels l'endemà del seu lliurament

Optimitzar tant la consulta com l'emmagatzematge de la informació

Evitar la manipulació dels documents físics

Gamma de serveis

Tags

ALBARANS
FACTURES
DIAPOSITIVES
PLÀNOLS
REBUTS
ORIGINALS
PUBLICACIÓ
OPTIMITZAR
ACCÉS SELECTIU
DISPONIBILITAT
AGILITAR

Últimes notícies

Projectes documentals